نگهداری سالمندان در منزل خود، نسبت به خانه سالمندان و دیگر محیط ­های نگهداری از افراد ناتوان و سالمند، آرامش بیشتری دارند و این آرامش با حضور خانواده و یا مراقب سالمند، باعث حفظ سلامت جسمی و روحی یا بهبود شرایط بیماری او خواهد شد.

نگهداری سالمندان در منزل

نگهداری سالمندان در منزل خود، نسبت به خانه سالمندان و دیگر محیط ­های نگهداری از افراد ناتوان و سالمند، آرامش بیشتری دارند و این آرامش با حضور خانواده و یا مراقب سالمند، باعث حفظ سلامت جسمی و روحی یا بهبود شرایط بیماری او خواهد شد.

بیشتر بخوانید